STAY IN TOUCH

Bu formu göndererek, KVKK aydınlatma metnimizi kabul ediyorsunuz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, TEKTAŞ SAATÇİLİK ve AKSESUAR TİC. A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği ve / veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere, şirketimizin hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı 3. kişilere açıklanabilecek, aktarılabilecek, KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenme amacı ve hukuki sebepleri; ilgili kişiye sunulabilecek her türlü pazarlama, bilgilendirme, tanıtım, anket, açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanılmak, mevzuat gereği ilgili resmi kurum ve kuruluşlara, bilişim sistemlerine aktarmak, kamu ve özel hukuk kişileri ile yapılmış anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uymak, talep edilen diğer hizmetleri sunabilmek, ilgili kişi ile oluşan hukuki ilişkinin gereğini yerine getirmektir. Web sitemiz, web sitemizde yer alan hizmetlerimiz, çağrı merkezi hizmetimiz, yapmış olduğunuz fiziki başvurular gibi yöntemlerle bilgileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. TEKTAŞ SAATÇİLİK ve AKSESUAR TİC. A.Ş.’ne başvurarak, kişisel verilerinizin; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Verilerinizin işlenmesine onay vermiyor iseniz, lütfen formun altına onay vermiyorum şeklinde yazınız.