CUSTOMER SERVICE

CONTACT US

By sending this contact form, you consent to our KVKK

PROTECTION OF PERSONAL DATA INFORMATION NOTE:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, TEKTAŞ SAATÇİLİK ve AKSESUAR TİC. A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği ve / veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere, şirketimizin hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı 3. kişilere açıklanabilecek, aktarılabilecek, KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenme amacı ve hukuki sebepleri; ilgili kişiye sunulabilecek her türlü pazarlama, bilgilendirme, tanıtım, anket, açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanılmak, mevzuat gereği ilgili resmi kurum ve kuruluşlara, bilişim sistemlerine aktarmak, kamu ve özel hukuk kişileri ile yapılmış anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uymak, talep edilen diğer hizmetleri sunabilmek, ilgili kişi ile oluşan hukuki ilişkinin gereğini yerine getirmektir. Web sitemiz, web sitemizde yer alan hizmetlerimiz, çağrı merkezi hizmetimiz, yapmış olduğunuz fiziki başvurular gibi yöntemlerle bilgileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. TEKTAŞ SAATÇİLİK ve AKSESUAR TİC. A.Ş.’ne başvurarak, kişisel verilerinizin; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Verilerinizin işlenmesine onay vermiyor iseniz, lütfen formun altına onay vermiyorum şeklinde yazınız.

Tektaş Watches & Jewelry, the official distributor and retailer of some of the most prestigious Swiss watchmaking and accessory brands including Audemars Piguet, Patek Philippe, Chopard, Gucci and Caran d’Ache in Turkey, is always ready to serve the brands’ collectors and users, providing impeccable service before, during and after the sales process.

Tektaş Watches & Jewelry strictly follows and implements the international standards of the premium luxury brands it represents in all its processes and provides customer services locally with a fully-equipped workshop and a qualified watch repair team organized within the aftersales department.

Certified team of watchrepairers

The certified watchrepairers who can be easily reached at the workshop, deliver excellent watch repair and maintenance services. The members of the atelier are certified by the world’s most prestigious manufacturers and brands.

Highly trained and certified watchrepairers

Tektaş Watches Aftersales watchrepairers are trained at regular intervals to ensure their pace with the constant change of technologies and appliance of innovations, in order to deliver the best possible service.

Remember when using these products to pay attention to:

Most of the automatic watches contain much more complex mechanisms than one can imagine. Careful maintenance is recommended to ensure that all the components function properly. The certified watchrepairers at Tektaş Watches & Jewellery Technical Service recommend the users to have their watches checked every two years and fully serviced every 4 / 5 years. For quartz watches, annual battery replacement is recommended.

The aftersales service team can also perform sandblasting and polishing. These techniques enable the watches to regain their original aspect.

Please do contact our Technical Service for any request and information. You can join us through our web site (www.tektaswatchesandjewellery.com.tr) or our phone number (+90 212 225 0640).